Regulamin Hala Sportowa
16.07.2015.
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
Skarżysko-Kamienna ul. Sienkiewicza 34

§ 1
1. Hala sportowa służy do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych, oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. W dni powszednie w godzinach od 7,oo-15:oo Hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 3
Z hali sportowej mogą korzystać:
1.  Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli, instruktorów, trenerów
2. .Kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
3.   Osoby, które wykupiły rezerwację na daną godzinę lub biorą udział w zawodach organizowanych przez MCSiR.

§ 4
1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego  o spodach nie pozostawiającego śladów na wykładzinie sportowej.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 
o punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
o utrzymania czystości w obiekcie,
o zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
o przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
o zabezpieczenia boiska piłko-chwytami
3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji  prowadzącego zajęcia.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
5. Za bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć i przestrzeganie Regulaminu Hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.


§ 5
Zabrania się wnoszenia na halę sportową:
1. Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów   pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
2. Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
3. Puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
4. Napojów alkoholowych.
Ponadto zakazuje się:
5. Wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
6. Wchodzić na wykładzinę sportową bez zezwolenia w innym obuwiu niż sportowe.
7. Wprowadzać na teren hali zwierząt,
8. Spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie obiektu,

§ 6
1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania go.
4. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność
5. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor MCSiR.

§ 7
1. Osoby chcące dokonać rezerwacji wynajmu hali , powinny złożyć swoje podania  Dyrektorowi MCSiR bądź podpisać umowę.                                                                                                                  
W podaniu należy zaznaczyć:  
a) Imię i nazwisko podpisującego umowę,
b) Pełną nazwę wynajmującego i jego adres, 
c) Osobę odpowiedzialna za grupę korzystającą z hali i numer telefonu kontaktowego, 
d) Szczegółowe terminy wynajmu, 


Grupy nie zgłoszone korzystać będą z hali w terminach nie zarezerwowanych. 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

I.  Wejście na ściankę wspianaczkową odbywa się po wykupieniu biletu wstępu
II. Ze ścianki wspinaczkowej korzysta się zarówno z dolną i górną asekuracją
III. Na ściance wspinaczkowej może jednocześnie znajdować się nie więcej niż trzy osoby
IV. Korzystający ze ścianki wspinają się zachowując odlełość minimum 1,5 m od siebie
V. Nie wolno przebywać ani przechodzić bezpośrednio pod osobą wspinającą się
VI. Bez asekuracji można wspiąć się do wysokości przerywanej czerwonej lini
VII. W strefie zeskoku 3 metrów od najdalszego wychylenia ściany nie mogą znajdować się osoby postronne
VIII Chwyty wspinaczkowe możę dokręcać i zmieniać tylko osoba do tego upoważniona
IX. Z kazdego z punktów asekuracujnych może korzystać tylko jedna osoba
X. Asekurować mogą tylko osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie
XI. Należy stosować sprzęt posiadający odpowiednie atesty
XII. Brak subordynacji wobec poleceń obsługi oraz nieprzestrzeganie regulaminu korzystania ze ścianki wspinaczkowej spowiduje usunięcie z terenu Hali Sportowej

UWAGA !!!
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZALECEŃ OBSŁUGI MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE 
DLA ZROWIA LUB ŻYCIA