Regulamin Orlik 2012
17.07.2015.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Moje Boisko Orlik 2012"

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych Orlika 2012 jest MCSir w Skarżysku - Kamiennej

2. Użytkownikami kompleksu boisk sportowych  mogą być grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne po wcześnijeszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem

3. Boiska dostępne są dla uczniów i wszystkich chętnych codziennie od godziny 7.00 do 22.00

4. Zajęcia sportowe na kompleksie boisk w terminie określonym w ust. 3 pkt, koordynuje wskazany pracownik MCSiR lub instruktor sportu

5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywanie się do rejestru użytkowników prowadzonego  przez wskazanego pracownika MCSiR lub instruktora sportu

6.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji korzystani z boiska u wskazanego pracownika MCSiR lub instruktora sportu . Wrunkiem korzystania z obiketu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego przeznaczonego do gry na sztucznej nawierzchni trwaiastej z zastrzeżeniem pkt. 12a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzuwa sztucznego,  "śniegówki" oraz obuwie typu halowego).

7. Za rzeczy pozostawione na boisku administrator nie poniosi odpowiedzialności

8. W sytacji niekorzystnych warunków atmosfercznych wskazany pracownik MCSiR lub instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu

9. Wyposażnie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem

10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu lub wskazany pracownik MCSiR za okazanie dowodu osobistego  lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.Użytkownik jest zobowiązany oddać po skończonych zajęciach wypożyczony sprzęt w stanie nie gorszym niż przed jego wynajęciem

11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne po wcześniejszej rezerwacji

12. W celu zapenienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczenie zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego, niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. motorower, motor itp/
c) wnoszenie petard, materiałów łatowpalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
d) niszczenia urządzeń sportowych, wyposażenia obiektu oraz płyty boiska
e) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe
f) palenia tytoniu, spożywnia alkoholu oraz substancji psychotropowych
g) zaśmiecania obiektu, rzuecania wszelkich przedmiotów na płytę boiska oraz wnoszenia szklanych i metalowych opakowań
h) przeszkadzania w zajęciach, treningu lub grze;
i) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów
j) prowadzania zwierząt;
k) korzystanie z boisk bez zgody instruktora sportowego lub wskazanego pracownika MCSiR
l) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia
m) wjazd na teren obiektu wszelkiego rodzaju pojazdami
n) całkowity zakaz wstępu na boiska mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

13. Odwpoiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych instruktor, trener, animator sportu.

14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt.12 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu lub wskazany pracownik MCSiR, który w zależności od sytacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać upuszczenie boisk i terenu obiektu
d) zabronić dalszych wstępów na obiket

15. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt.3a

a) administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
b) urzytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowoadają materialnie  za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach
c) prowadzący zajęcia nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy, jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego

16. Osoby niepełnoletnie mogą korzystac z obiektu jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, opiekun)

17. Przed kązdymi zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan urządzenia ora sprzętu
sportowego

18. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowązani są do przestrzegania przepisów P.Poż i BHP

19. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane bedzie w drodze postępowania karno - administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postąpowania karnego