Regulamin kąpieliska Rejów
18.08.2015.
Właścicielem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina Skarżysko-Kamienna, a Zarządzającym w jej imieniu jest Miejskie centrum Sportu i Rekreacji ul. Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej

1. Każda osoba korzystająca z miejsca wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek zapoznania się
 i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest codziennie : 
 od                                     do                                 w godzinach  10 00  – 18 00
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
5. Jedna osoba może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat 7.
6. Na terenie miejsce wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży oraz spożywania alkoholu.
7. Zabrania się korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan  wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.
8. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje całkowity zakaz: wstępu ze zwierzętami,  wjazdu na rowerach, rozpalanie grilla.
9. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez Ratownika.
10. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem WOPR lub napisem RATOWNIK 
11. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym  się natychmiastowe wyjście z wody.
12. Osoby korzystające z kąpieli i leżakujące obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
13. Zarządzający miejscem wykorzystywanym do kąpieli nie odpowiada za:
     • przedmioty wartościowe pozostawione na terenie plaży, 
     • zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od Zarządzającego.
14.Ustala się następujące strefy miejsca wykorzystywanego do kąpieli:
    - strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami koloru czerwonego,
    - strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami koloru żółtego,
15. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
    - flaga biała – kąpiel dozwolona,
    - flaga czerwona – zakaz kąpieli.
    - brak flagi - oznacza brak dyżuru ratowniczego.

16. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe:
     - sygnał ostrzegawczy - seria krótkich gwizdków,
     - sygnał natychmiastowego wyjścia z wody – seria trzech długich gwizdków,
    - sygnalizacja ostrzegawczo – informacyjna – tuba elektroakustyczna.
17.Osobom znajdującym się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli nie wolno:
  a) przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnymi bojami,  
         - czerwonymi dla nie umiejących pływać,  
         - żółtymi dla umiejących pływać,
  b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona  jest na maszcie   
         flaga czerwona, 
  c) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
  d) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
     -  zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody,
     -  zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska,
     -  niszczyć oznakowań napisów i wyposażenia kąpieliska i plaży,                                         
     -  wprowadzać psy i inne zwierzęta  do wody na terenie miejsca wyznaczonego do   
        kąpieli,
     - biegać po pomostach i skakać z nich do wody.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą  usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
19. Osoby niszczące wyposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
20. Zarządzający i Właściciel nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z  nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
21. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Właściciela lub Zarządzającego miejscem wykorzystywanym do kąpieli.

 Telefony alarmowe:
• Policja - 997,
• Straż Pożarna - 998,
• Pogotowie Ratunkowe  - 998,
• Straż Miejska – 986
• Telefon alarmowy – 112.