Pisemny przetarg na dzierżawę powierzchni przeznaczonej na bufet w budynku hali sportowej
12.10.2018.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ulica Sienkiewicza 34 ogłasza pisemny przetarg ( konkurs ofert ) na : Dzierżawę powierzchni przeznaczonej na bufet w budynku hali sportowej.
 
Powierzchnia lokalu wraz z zapleczem wynosi 50 m2.

1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje wyżej wymieniony lokal do aktualnych
wymogów sanitarno-technicznych.
2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego 
regulaminu hali.

I. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami :
Dyrektor MCSiR Janusz Sztompke 
Główny księgowy Marta Strzeszkowska 
telefon kontaktowy - sekretariat 41 253-94-50 lub 041 252 70 30

II. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena dzierżawy, która przekracza wymagany próg minimalnej ceny 10 zł/m2. 

III. Przygotowanie oferty.

Formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie MCSiR w Skarżysku-
Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

IV. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie MCSiR w zaklejonej i oznaczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na bufet” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 do dnia 26.10.2018r.
do godziny 15.00.

Lokal przeznaczony do dzierżawienia można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00–15.30.

V. Otwarcie ofert odbędzie się w MCSiR w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 w dniu 29.10.2018r. g. 9.00

VI. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Oferta na bufet na hali sportowej>>pobierz