Ruszyły zapisy do III Biegu Konstytucji
17.12.2018.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w III edycji Biegu Konstytucji w Skarżysku-Kamiennej pod Patronatem Prezydenta Miasta  Konrada Kröniga. Ruszyły już zapisy, przypominamy, że do kóńca grudnia 2018 wpisowe wynosi tylko 30 złotych. Bieg odbędzie się 3 maja 2019 roku. Szczegóły w regulaminie.REGULAMIN
III  Biegu Konstytucji w Skarżysku-Kamiennej
Pod Patronatem Prezydenta Miasta  Konrada Kröniga


1. ORGANIZATOR:
- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

Przy współudziale:
- Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
- Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
- Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
- Ochotniczej Straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
- Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

2. CEL IMPREZY:
- upamiętnienie 228 rocznicy Konstytucji 3-go Maja
- popularyzacja biegania jako jednej z form zdrowego stylu życia
- promocja miasta Skarżysko-Kamienna
- integracja osób aktywnych ruchowo

3. MIEJSCE I TERMIN:
Skarżysko-Kamienna – al. Tysiąclecia obok MCK  03.05.2019r. start  godz. 15°°

4. TRASA BIEGU:
Dystans 15km. ( dwie pętle po 7,5km. ) ulicami miasta z trzema punktami odżywczymi na 3 , 8  i 11 km. Trasa z atestem i dwoma jednokilometrowymi podbiegami. Limit czasu – 2 godz.

5. UCZESTNICTWO:
W biegu mogą brać udział osoby, które do dnia zawodów ukończą 18 rok życia, dokonały zgłoszenia, uiściły wymaganą opłatę startową oraz złożyły oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie przewiduje udziału „wózkowiczów” a także odrębnej klasyfikacji dla osób niepełnosprawnych.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną na portalu datasport.pl ,  jak również w biurze zawodów ( 2-3.05.2019r.) natomiast potwierdzeniem udziału będzie wpłata wymaganej kwoty w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zgłoszenie będzie traktowane jako nieaktualne.
Opłaty wynoszą:
- 30 zł. od osób, które dokonają wpłaty do 31.12.2018r.
- 40 zł. od osób, które dokonały wpłaty do 31.03.2019r.
- 50 zł. od osób, które dokonały wpłaty do 25.04.2019r.
- 80 zł. od osób, które dokonały wpłaty w biurze zawodów 2-3.05.2019r.
Osoby które do dnia zawodów ukończą 65 lat wnoszą 50% opłaty startowej obowiązujące w danym terminie.

7. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów mieścić się będzie w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Słowackiego 21, czynne w dniach:
- 02.05.2019 – w godz. 16°°- 19°°
- 03.05.2019 – w godz. 10°° - 13³°

8. PAKIET STARTOWY:
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy + agrafki
- koszulkę biegową z okolicznościowym nadrukiem
- worek z naklejką na odzież do depozytu
Po zakończeniu biegu:
- pamiątkowy medal
- posiłek
Szatnia oraz depozyt znajdować się będą w budynku MCK ul. Słowackiego 21.

9. NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I   miejsce – 1100 zł.
II  miejsce -   900 zł.
III miejsce -   600 zł.
IV miejsce -   500 zł.
V  miejsce -   400 zł.
VI miejsce -   300 zł.

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy po potrąceniu podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W kategoriach wiekowych nagrody finansowe będą przyznawane za pierwsze trzy miejsca.
Przewidziane są również nagrody ( finansowe + statuetka ) dla trzech pierwszych mieszkanek i mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.

Osobom nagrodzonym w klasyfikacji generalnej nie będzie przysługiwać nagroda w kategoriach wiekowych.

Z uwagi na patriotyczny charakter imprezy nagradzani będą wyłącznie uczestnicy  posiadający obywatelstwo polskie.
10.   KATEGORIE WIEKOWE:
18 – 24 (ur. 2001 – 1995 )
25 – 29 (ur. 1994 – 1990 )
30 – 34 (ur. 1989 – 1985 )
35 – 39 (ur. 1984 – 1980 )
40 – 44 (ur. 1979 – 1975 )
45 – 49 (ur. 1974 – 1970 )
50 – 54 (ur. 1969 – 1965 )
55 – 59 (ur. 1964 – 1960 )
60 – 64 (ur. 1959 – 1955 )
65 – 69 (ur. 1954 – 1950 )
70 – 74 (ur. 1949 – 1945 tylko mężczyźni )
70 +      (ur. 1949 + tylko kobiety ) 
75 – 79 (ur. 1944 – 1940 tylko mężczyźni )
80 +      (ur. 1939 + tylko mężczyźni )

11.   IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
Imprezą towarzyszącą będzie marszobieg rekreacyjny na dystansie 2000 m. Udział w marszobiegu będzie bezpłatny i bez ograniczeń wiekowych. Zapisy w dniu zawodów 03.05.2018r.  MCK w godz. 10°°-13³°, a start nastąpi o godz. 14°° ( przy al. Tysiąclecia ).

Na mecie każdy uczestnik marszobiegu otrzyma baton i butelkę wody oraz weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych. (losowanie nagród rzeczowych nie dotyczy zawodników startujących w biegu głównym ). 

12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. Rezygnacja ze startu uprawnia jedynie do skorzystania z pakietu startowego.
Po zakończeniu imprezy wśród uczestników III Biegu Konstytucji rozlosowane zostaną  nagrody rzeczowe od sponsorów.
Organizator zastrzega sobie zmiany treści regulaminu przed rozpoczęciem imprezy.

Oświadczenie
     Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że biorę udział w III Biegu Konstytucji w 
Skarżysku-Kamiennej w dniu 03.05.2019r. na własną odpowiedzialność i w  
przypadku nieokreślonych zdarzeń losowych nie będę rościł(a) żadnych pretensji względem organizatora.


                                                                                                               Podpis:Zgłoszenie

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………..
Imię ……………………………………………………………………………………………………………..
Płeć ………………………………………………………………………………………………………………
Kraj ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres: Miejscowość ………………………………………………………………………………………
             Ulica ………………………………………………………………. nr …………………………….
Klub lub stowarzyszenie ………………………………………………………………………………..
Rok urodzenia – dla urodzonych w 2001r. dokładna data …………………………………….
Rozmiar koszulki: S, M, L, X, XL