Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w MCSIR
21.04.2021.
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego 
w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej


Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. 

I. Określenie stanowiska urzędniczego
Księgowy w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji 
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu 
Liczba stanowisk – 1 
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem 


Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące wymagania :

1.Posiada obywatelstwo Polskie
2.Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
4.Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie najmniej średnie zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 1 rok stażu w księgowości.

W przypadku osób ubiegających się o w/w stanowisko preferowane będą następujące dodatkowe wymagania:

1. Ogólna znajomość księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych
2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych
3. Umiejętność obsługi komputera
4. Cechy osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość

III. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku 

1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dotyczącej dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1. Ustawy o Fin.Publ.
2. Dekretowanie dowodów księgowych
3. Opisywanie faktur i rachunków zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych 
4. Księgowanie dowodów księgowych, wyciągów bankowych w programie bankowym

IV. Wykaz wymaganych dokumentów

1. List motywacyjny
2. Życiorys
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
5. Kserokopie dokumentów  potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci  są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania : „Nabór na stanowisko księgowego w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej”
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34, w terminie do 12 maja 2021 r. do godz. 15.00 
W przypadku nadesłania dokumentacji pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do MCSIR. 

VI. Pozostałe zobowiązania 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru umieszczone będą na stornie MCSIR. 
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci spełniający wymagania powiadomieni zostaną indywidualnie przez telefon.