Regulamin Stadionu Miejskiego, ul. Piłsudskiego 57 PDF Drukuj Email
10.04.2024.

 

Regulamin Stadionu Miejskiego, ul. Piłsudskiego 57  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Piłsudskiego 57. 1. Zarządcą Stadionu jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34


 1. Stadiom przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.


 1. Ze stadionu mogą korzystać:


 1. mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej

 2. kluby sportowej i stowarzyszenia kultury fizycznej

 3. szkoły i przedszkola z terenu Skarżyska-Kamiennej, w obecności nauczycieli, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych

 4. oraz inne zorganizowane grupy sportowe w obecności nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora dyscypliny sportowej.

 5. Instytucje i przedsiębiorstwa, po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem


 1. Osoby małoletnie do lat 12, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 2. Zajęcia na stadionie mogą być prowadzone tylko pod nadzorem osób do tego uprawnionych posiadających wymagane kwalifikacje, którzy ponoszą jednocześnie odpowiedzialność za grupę.

 3. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie prowadzonych zajęć odpowiada opiekun, a za imprezy odpowiada organizator imprezy.

 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez Zarządcę

 5. Za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na obiekcie Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Przebywający na stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania o wyrządzonych szkodach pracownikom Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

 7. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu jest zabroniona.

 8. Wjazd na stadion odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika Stadionu, organizatora imprezy, Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.

 9. Palenie tytoniu na terenie Stadionu jest stanowczo zabronione.

 10. Osoby, które będą zakłócały porządek, zmuszone będą do opuszczenia obiektu.

 11. Harmonogram korzystania ze Stadionu na organizację imprez, zawodów, treningów, zajęć sportowych odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.

 12. Na stadionie, podmioty, o których mowa z pkt. 4 – mogą organizować imprezy tylko za zgodą Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.

 13. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg. wcześniej ustalonego przez zarządcę Stadionu harmonogramu

 14. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze stadionu.

 15. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami .


Przepisy szczegółowe dotyczące przebywania na terenie obiektu 1. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych do obowiązków organizatora należy w szczególności:


1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy

2) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych i odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty wymienione w pkt. 23

3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenie mienia.

4) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych.

5) ustalenie z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej, prze rozpoczęciem imprezy miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

6)pokrycie wszystkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej, powstałych w czasie trwania imprezy lub z związku z imprezą.


 1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu


 1. broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, która mogą być użyte jako broń lub pociski

 2. pojemników zawierających gaz, substancję żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia

 3. przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału

 4. przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu.

 5. Ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem pkt. 23


 1. Na terenie Stadionu zakazuje się:


 1. rzucania przedmiotami z zamiarem użycia ich jako broni lub pocisków

 2. używania środków odurzających i środków psychotropowych

 3. używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dumnych z zastrzeżeniem pkt. 23

 4. używania wulgarnych lub obraźliwych słów

 5. zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą

 6. przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne do osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji uch funkcjonowania nie są przeznaczone do powszechnego użytku, takich zwłaszcza jak: boiska lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu

 7. wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy

 8. rozniecania ognia

 9. umieszczania na budynkach , urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów , plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody zarządcy.

 10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi

 11. prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu

 12. prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych

 13. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) bez uzyskania zgody Zarządcy.


23. Organizator imprezy może wnieść na teren Stadionu i używać ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa zawarta z zarządcą zawiera postanowienia w tej sprawie.


Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tego obowiązku,


24, Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej . 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
move previous
move next
bip.jpg
mcov-sport-pion.jpg
images.jpg

Facebook MCSiR

W tej chwili:

Odwiedza nas 1 gość